วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สื่อสิ่งพิมพ์จากศูนย์การศึกษาแรงงาน: CSR กับแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ตามหลักมาตรฐานสากล"... ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์แท้จริง จึงเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนโดยอยู่บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรมและความสุจริตใจ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และนั่นคือความหมายที่แท้จริงของ CSR ตามหลักของมาตรฐานแรงงานสากล ..." (จากคำนิยม โดย ฉัตรชัย ไพยเสน)


CSR กับแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ตามหลักมาตรฐานสากล
 

เรื่องที่ได้รับความนิยม