วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

นักสหภาพเกาหลีแนะคีย์สำคัญสร้างองค์กรให้เข้มแข็งประธานกิตติมศักดิ์ Korea Labor & Society Institute (KLSI) แนะเทคนิคการสร้างสหภาพแรงงานให้เข้มแข็ง ระบุแกนนำสหภาพในระดับแผนกหรือไลน์การผลิตที่ใกล้ชิดกับคนงานฐานเป็นกุญแจสำคัญ ต้องอุทิศตนต่อองค์กรและเข้าใจฐานมวลชน

เมื่อวันที่ 17 – 18 มี.ค. 55 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเวอโรนิก้า กรุงเทพฯ สหพันธ์แรงงานสากลของคนงานในกิจการเคมี พลังงาน เหมืองแร่ และคนงานทั่วไป (ICEM) ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานแรงงานสากลและการเจรจาต่อรองร่วม” โดยมีนักสหภาพอาวุโสจากประเทศเกาหลีใต้ได้เดินทางมาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหภาพแรงงานแก่นักสหภาพแรงงานไทย
คิม คึมซู (Kim Keumsoo) ประธานกิตติมศักดิ์ Korea Labor & Society Institute (KLSI) ได้บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมสหภาพแรงงาน” โดยคิมเกริ่นนำว่าสถานที่ทำงานคือสถานที่คนทำงานและทำการผลิตอยู่ทุกวัน แต่สำหรับนายทุน สถานที่ทำงานคือฐานการสร้างกำไร โดยนายทุนได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือต่างๆ ขึ้นมาควบคุมคนงาน และเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมและขูดรีดคนงาน
การถูกขูดรีดหนักขึ้นทำให้คนงานเกิดความไม่พอใจ จึงเกิด “ข้อเรียกร้องของคนงาน” ตามมา และสถานที่ทำงานก็กลายเป็นสมรภูมิแนวหน้าของขบวนการแรงงานและการทำกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
ต่อคำถามที่ว่าทำไมกิจกรรมของสหภาพแรงงานจึงสำคัญนั้นก็เพราะว่า “ข้อเรียกร้องของคนงาน” เป็นพื้นฐานในการสร้างอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อสู้ โดยข้อเรียกร้องและการตัดสินใจต่างๆ ของสหภาพต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของคนงาน และการทำการ “จัดตั้ง” คนงานในสถานที่ทำงาน ถือว่าเป็นหน่วยกิจกรรมพื้นฐานของสหภาพแรงงาน โดยจะต้องดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การประชุมแกนนำสหภาพ, กรรมการ, ตัวแทนคนงาน (ระดับแผนก/สาขา) การประชุมส่วนงานต่างๆ ของสหภาพ (ฝ่ายการศึกษา, ฝ่ายจัดตั้ง, ฝ่ายเจรจาต่อรอง) มีการจัดการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และกิจกรรมเหล่านี้ต้องทำอย่างเป็นทางการ มีขั้นตอนที่เป็นระบบแบบแผน
ทั้งนี้คิมให้ความสำคัญกับแกนนำสหภาพในระดับแผนกหรือไลน์การผลิต (แกนนำระดับส่วนงาน) ที่ใกล้ชิดกับคนงานฐาน โดยหน้าที่บทบาทของแกนนำสหภาพในระดับแผนกนี้คือ รวบรวมข้อเรียกร้องหรือความต้องการของสมาชิก โดยหมั่นทำทุกๆ วันให้เป็นกิจวัตร, ทำหน้าที่แสดงให้เห็นบทบาทในการทำกิจกรรมสหภาพแรงงานว่าเป็นสิ่งสำคัญ, ทำหน้าที่จัดการประชุมและจัดการศึกษาให้กับสมาชิกในโรงงาน และต้องพยายามสร้างให้เกิด “ประชาธิปไตย” ในสหภาพแรงงาน
ทั้งนี้แกนนำระดับส่วนงานต้องสร้างบุคลิกที่เอื้อต่อการที่จะต้องติดต่อกับคนงานเป็นประจำทุกวัน, ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, ให้สัญญาในการทำงานที่บริษัทมอบหมายให้ทำ, ซื่อสัตย์และอุทิศตน, ไม่ประนีประนอมกับความอยุติธรรม, เป็นผู้นำที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงดำเนินการตอบโต้ แต่ต้องชิงลงมือปฏิบัติการณ์ก่อน และต้องมีความมั่นใจและมีประสบการณ์
ซึ่งหลักการพื้นฐานของกิจกรรมสหภาพแรงงานนั้น ต้องสร้างแรงดึงดูดต่อมวลชนคนงานได้ดี มีความรู้สึกที่ดีและรู้จักประเมินอารมณ์ของสมาชิกสหภาพ เข้าใจต่อข้อร้องเรียนของสมาชิกและความต้องการของสมาชิก ทั้งนี้ต้องหาหรือสร้างคนที่มีบุคลิกที่เป็นแกนกลางหรือหาประเด็นที่เป็นแกนกลางในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้
โดยกิจกรรมสหภาพต้องเหมาะสมสอดคล้องกับหลักขององค์กร โดยการรวบรวมความต้องการของสมาชิก สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน และต้องเอาชนะปัญหาความแตกแยกต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ รวมถึงต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของสหภาพให้ดำเนินกิจการสหภาพในทางปฏิบัติให้ได้
ทั้งนี้ทัศนะคติของแกนนำสหภาพในระดับแผนกหรือไลน์การผลิต (แกนนำระดับส่วนงาน) ที่ใกล้ชิดกับคนงานฐานนั้นที่ดีนั้นจะต้องมีดังนี้
1. มีการคิดโดยมีมวลชนเป็นศูนย์กลาง และต้องสร้างกิจกรรมที่มีมวลเป็นศูนย์กลางเช่นกัน
2. เข้าใจความเป็นจริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (ขบวนการแรงงานคือการเคลื่อนไหวเพื่อแปรรูปความเป็นจริงที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น)
3. มองโลกที่เป็นจริงว่า สังคมและโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่คงอยู่ทนได้ตลอดกาล
4. คิดและลงมือปฏิบัติด้วยความสร้างสรรค์
5. มีทัศนคติที่เป็นประชาธิปไตย
6. ไม่กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์
7. การคำมั่นสัญญาต่อใครก็ตามจะต้องปฏิบัติตามนั้นได้
8. มีบุคลิก เรียบง่าย ตรงไปตรงมา มีความอ่อนน้อม จริงใจ ซื่อสัตย์และกล้าหาญ
เกี่ยวกับ คิม คึมซู (Kim Keumsoo) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1937 เป็นผู้นำรุ่นหนุ่มสาวในเหตุการณ์ปฏิวัติเดือนเมษายน 1960 เคยติดคุกในฐานะนักโทษทางการเมืองในปี 1964 และ 1974 เคยเข้าร่วมกับองค์กรแรงงานในเกาหลีหลายแห่ง เช่น FKTU และ KCTU รวมถึงองค์กรการจัดการศึกษาของคนงานอย่าง KLEA และ KLSI เป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้กับพรรคแรงงานเกาหลี (Democratic Labor Party - DLP ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น Unified Progressive Party - UPP) ปัจจุบันดำรงประธานกิตติมศักดิ์ Korea Labor & Society Institute (KLSI) รวมถึงยังคงเดินทางไปให้ความรู้กับสหภาพแรงงานในภูมิภาคเอเชียและเก็บข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในภูมิภาคนี้

เรื่องที่ได้รับความนิยม