Monday, September 3, 2012

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของสหราชอาณาจักร



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของสหราชอาณาจักร




1. สัญญาการจ้างงาน 

เป็นความตกลงที่มีข้อผูกมัดตามกฎหมาย มีข้อความระบุว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำ สัญญามีข้อตกลงระหว่างกัน โดยมีผลตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดที่ทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง ไม่ใช่เป็นการอาสาสมัครทำงาน และไม่ได้ว่าจ้างตัวเองทำงาน บุคคลนั้นมีฐานะเป็นลูกจ้าง และจะต้องมีสัญญาการจ้างงาน อย่างไรก็ดี สัญญาการจ้างงานอาจจะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและระบ ุอยู่ในเอกสารชุดเดียว

2. สิทธิในการทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากลูกจ้างจำเป็นต้องทราบถึงสิทธิพื้นฐานที่ได้รับจากการจ้างงาน อาทิ ระยะเวลาการจ้างงาน อัตราค่าจ้าง ซึ่งลูกจ้างทุกคนมีสิทธิที่จะรับแจ้งจากนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างงาน (Terms) และเงื่อนไขของการจ้างงานภายในระยะเวลาสองเดือนนับตั้งแต่เริ่มทำงาน ซึ่งสัญญาฯจะระบุข้อมูล ดังนี้

 2.1 ชื่อของลูกจ้างและนายจ้าง อาจเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อของเจ้าของกิจการ
(กรณีเป็นธุรกิจขนาดเล็ก )
 2.2 ที่อยู่ของนายจ้าง
 2.3 วันที่ที่ เริ่ม การจ้างงานและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างงาน
 2.4 กำหนดชำระเงินค่าจ้าง และความเป็นมาในการคำนวณค่าจ้าง
 2.5 ชั่วโมงทำงานที่คาดหวัง รวมถึงชั่วโมงทำงานตามปกติ
 2.6 รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุด รวมถึงวันหยุดราชการ ซึ่งลูกจ้างได้รับอนุญาตให้ลา หยุดงานโดยได้รับเงินค่าจ้าง
 2.7 จำนวนวันหยุดในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ได้รับเงิน และแนวทาง ปฏิบัติของลูกจ้างในการขอรับเงินที่สืบเนื่องจากการเจ็บป่วย
 2.8 ประเภทของเงินสงเคราะห์ที่บริษัทฯรับผิดชอบ
 2.9 ตำแหน่งงานหรือรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับว่าจ้างให้ทำงาน
 2.10 สถานที่ทำงาน และสิทธิที่นายจ้างจะสามารถย้ายสถานที่ทำงานของลูกจ้าง
 2.11 ระยะเวลาที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้า หากแต่ละฝ่ายประสงค์จะ บอกเลิกสัญญา
 2.12 การสิ้นสุดของสัญญา
 2.13 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ
 2.14 หากลูกจ้างต้องทำงานนอกสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลามากกว่า 1 เดือน ต้องมีการระบุรายละเอียดการจ้างงานเพิ่มเติม
 2.15 กระบวนการดำเนินการของนายจ้างในกรณีประสงค์จะเอาโทษด้านกฎระเบียบกับลูกจ้าง
 2.16 รายชื่อบุคคลที่ลูกจ้างควรหารือหากลูกจ้างมีความขัดข้องใจ
อนึ่ง รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นบางข้อควรที่จะบรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของลูกจ้างหรือกฎเกณฑ์ การทำงานของบริษัท

3. สิทธิขั้นต่ำของลูกจ้างตามกฎหมายสหราชอาณาจักร ได้แก่

 3.1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย
 3.2 วันหยุดที่ได้รับเงินเป็นจำนวน 4 สัปดาห์ในแต่ละปี
 3.3 ทำงานไม่มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเฉลี่ยในช่วงเวลา ยกเว้นลูกจ้างตกลงจะทำงานมากกว่า
 3.4 เป็นสมาชิกสภาแรงงาน (Trade Union)
 3.5 หากปลดออกจากงานภายหลังทำงานไปกว่าหนึ่งเดือนแล้ว นายจ้างต้อง แจ้งล่วงหน้าพร้อมชำระเงินหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างรับทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีการจ้างงาน แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์
 3.6 การจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย
 3.7 การลาของหญิงมีครรภ์ ลูกจ้างหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดตามกฎหมายเป็นจำนวน 26 สัปดาห์ ทั้งนี้ ลูกจ้างหญิงที่ได้รับการว่าจ้างงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี จะสามารถลาคลอดเพิ่มเติมได้อีก 26 สัปดาห์
 3.8 การลาทำหน้าที่บิดามารดา
 3.9 การลากรณีฉุกเฉิน

เรื่องที่ได้รับความนิยม