Wednesday, November 4, 2020

ผู้หญิงในแอฟริกา 'รายได้น้อยกว่า-ถูกเลิกจ้างมากกว่า' ผู้ชายในช่วง COVID-19

เมื่อช่วงเดือน ต.ค. 2020 มีการเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมโดยสหภาพแรงงาน พบว่าคนทำงานต้องตกงานช่วง COVID-19 ในแซมเบียมีประมาณ 70,000 คน ส่วนในแอฟริกาใต้มีถึง 1.5 ล้านคนเลยทีเดียว

สหภาพแรงงานได้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของ COVID-19 ต่อคนทำงาน โดยระบุว่าการดำรงชีวิตของคนทำงานเกือบ 70% ในภูมิภาคแอฟกาตอนใต้นี้แทบจะไม่มีอะไรรองรับในภาวะวิกฤตเช่นนี้

การศึกษาที่ได้สำรวจค่าจ้างและการดำรงชีวิตภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จัดทำโดยสภาสหภาพแรงงานแห่งแอฟริกาตอนใต้ (SATUCC) พบว่าประมาณร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานน้อยลง

SATUCC ได้เรียกร้องให้ภูมิภาคดำเนินการรณรงค์และช่วยเหลือและสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ใช้มาตรการ "ค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตแห่งชาติ" เพื่อให้คนงานสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในการผ่านช่วงวิกฤตนี้ไป

ในประเทศแอฟริกาใต้ จากการสำรวจของธนาคารโลกพบว่าร้อยละ 50 ของนายจ้างได้ลดค่าจ้างพนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่งจากที่ได้รับในสถานการณ์ปกติ โดยเฉพาะผู้หญิง ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการลดค่าแรงและการสูญเสียงาน 

มีการศึกษาพบว่าผู้หญิงต้องเผชิญกับงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ทั้งการลูก ๆ ที่บ้านที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ดูแลผู้สูงอายุ ทำงานบ้าน และยังต้องแบกรับอารมณ์ความเครียดของคนในครอบครัว ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการระบาดของ COVID-19 

นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้สหภาพแรงงานเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำหนดนโยบายที่ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัสของคนทำงานทั้งในระบบและนอกระบบ เรียกร้องให้รัฐบาลเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

____

ที่มาเรียบเรียงจาก
Women hardest hit by income and job losses, reveals study (citizen.co.za, 23/10/2020) 

ภาพประกอบ
Jennifer A. Patterson / ILO (CC BY-NC-ND 2.0)

เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์ประชาไท

เรื่องที่ได้รับความนิยม