Friday, January 1, 2021

ปรับเงื่อนไข-ขยายเวลา 'จ้างงานเด็กจบใหม่' (Co-Payment) 2.6 แสนอัตรา ถึง 31 ธ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ว่าตามที่รัฐบาลได้อนุมัติ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) “จ้างงานเด็กจบใหม่” กรอบวงเงิน 1.94 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา 

จากการประเมินผลโครงการฯ ช่วง 1 ต.ค.-18 ธ.ค. 2563 พบว่ายังมีผู้จบการศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือ จบในปี พ.ศ.2563

ทั้งนี้ ในสภาพความเป็นจริง มีนักศึกษาจบใหม่จำนวนมากอยู่ในระบบประกันสังคมมาแล้ว 1-6 เดือน แต่ต้องออกจากงานในขณะที่ยังไม่ผ่านการทดลองงาน เพราะนายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้ง คาดว่าจะมีนักศึกษาจบใหม่ในปี 2564 จำนวน 4.27 แสนคน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจ้างงานที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ ครม. จึงมีมติอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ปรับคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ คือ 

- ผู้มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่เกิน 25 ปี

- หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาปี 2562 เป็นต้นไป

จากเดิมที่กำหนดไว้

- มีสัญชาติไทย

- ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีมีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม  เนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียนในระหว่างที่กำลังศึกษา

- มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หรือจบภายในปี พ.ศ.2563

เงื่อนไขสำหรับนายจ้าง “จ้างงานเด็กจบใหม่” 

- ปรับใหม่เป็น ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือน ไม่เกิน 50% ต่อคนต่อเดือน  

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่

- ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท

- ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท

- ปวช. ไม่เกิน 4,700

- ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท

จากเดิมที่กำหนดไว้ คือ ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี ไม่เกิน 15,000 บาท ปวส. ไม่เกิน 11,500 บาท ปวช. ไม่เกิน 9,400 และ ม.6 ไม่เกิน 8,690 บาท

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้าง “จ้างงานเด็กจบใหม่” ปรับใหม่เป็น รัฐจ่ายเงินอุดหนุน 3 ครั้งต่อเดือน จากเดิมที่กำหนดให้ นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินค่าจ้างของนายจ้าง ดังนี้

- นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในสิ้นเดือน รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- นายจ้างจ่ายค่าจ้างหลังสิ้นเดือน (ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

- นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แต่การจัดทำเอกสารในระบบไม่สมบูรณ์ รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

เรื่องที่ได้รับความนิยม