Saturday, February 13, 2021

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเผยแพร่ส่งสื่อรณรงค์ 'จรรยาบรรณการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน'

13 ก.พ. 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เผยแพร่ส่งสื่อรณรงค์ 'จรรยาบรรณการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน' โดยระบุว่างานบ้าน แม้ว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจโดยตรง แต่ก็เป็นงานที่แบ่งเบาภาระ และอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกในครัวเรือน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงถือได้ว่า งานบ้าน เป็นงานที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจของครัวเรือน ของประเทศและของโลก แต่ที่ผ่านมาแรงงานทำงานบ้านไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงงาน จึงไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานกลุ่มอื่น ๆ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน ซึ่งนายจ้างทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม แต่ที่ผ่านมากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในหมู่นายจ้างและลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ลูกจ้างทำงานบ้านได้รับสิทธิ สวัสดิการอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาองค์การนายจ้างแห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพัฒนาจรรยาบรรณการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างทำงานบ้าน รวมทั้งยกระดับการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยต่อไป 

จรรยาบรรณการจ้างลูกจ้างทำงา... by workazine

เรื่องที่ได้รับความนิยม