Friday, September 3, 2021

1 เม.ย. - 2 ก.ย. 2564 พบ COVID-19 ระบาดในโรงงาน 881 แห่ง ผู้ติดเชื้อ 61,919 คน

1 เม.ย. - 2 ก.ย. 2564 พบการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในโรงงานประมาณ 881 โรงงาน ใน 62 จังหวัด และพบว่ามีผู้ติดเชื้อ ประมาณ 61,919 คน

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนา “ผนึกกลัง ฝ่าวิกฤติ Covid-19 ในสถานประกอบการ” หวังขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวในสถานประกอบกิจการโรงงาน ขณะที่ตัวเลขโรงงานติดเชื้อล่าสุด 881 แห่งพบสูงสุดใน 5 จังหวัด หนุนประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid และ Thai Save Thai

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หรือ COVID-19) ในสถานประกอบกิจการโรงงาน จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนาในหัวข้อ “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ” เพื่อทำความเข้าใจในมาตรการ Good Factory Practice และหลักเกณฑ์ Bubble and Seal ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง Facebook Live เพื่อให้สามารถนำมาตรการ ดังกล่าวไปให้คำแนะนำและ ตรวจประเมินได้ในทิศทางเดียวกัน

“ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน การเสวนาครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ ในการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงาน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรฐานสาธารณสุข และการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid และ Thai Save Thai ตลอดจนการทำ Bubble and Seal เพื่อลดการแพร่ระบาดในสถานประกอบการลงไปได้ 4-5 เท่า ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรม (ศูนย์CMC : Crisis Management Center) พบว่าตั้งแต่ 1 เม.ย. - 2 ก.ย. 2564 พบการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในโรงงานประมาณ 881 โรงงาน ใน 62 จังหวัด และพบว่ามีผู้ติดเชื้อ ประมาณ 61,919 คน

โดยจังหวัดที่พบการระบาด ในโรงงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี สมุทรสาคร และเพชรบูรณ์ สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่พบการระบาดในโรงงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมพลาสติก โดยสาเหตุเกิดขึ้นจาก ทั้งในส่วนของพนักงานได้รับเชื้อที่ระบาดภายในโรงงานแล้วนำไปแพร่เชื้อต่อในสถานที่ต่างๆ และจากพนักงานได้รับเชื้อไวรัสจากสถานที่ต่าง ๆ แล้วนำไปแพร่เชื้อต่อที่โรงงาน ส่งผลให้เกิดการระบาด ของ COVID-19 ในวงกว้าง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ และโรงงานหลายแห่งต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราว


ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 3/9/2564

เรื่องที่ได้รับความนิยม