Friday, September 24, 2021

แนวคิดการสร้างสหภาพแรงงาน (Trade Union Organising Manual)


หนังสือ "แนวคิดการสร้างสหภาพแรงงาน (Trade Union Organising Manual)" โดย ศูนย์การศึกษาแรงงาน (Labour Education Centre) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2553

เรื่องที่ได้รับความนิยม