Sunday, January 17, 2021

ไต้หวันเอาผิดนายจ้างปล่อยให้แรงงานต่างชาติของตนค้างคืนในหอพักที่ไม่ได้มาตรฐาน

Radio Taiwan International รายงานเมื่อช่วงเดือน ม.ค. 2021 ว่าเพื่อป้องกันเกิดช่องโหว่ในการป้องกันโรคจากการเข้าพักหอพักที่ไม่ได้มาตรฐาน กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2021 หากแรงงานต่างชาติเดินทางถึงไต้หวัน ถูกพาไปพักยังหอพักที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงของนายจ้างที่ไม่ได้ให้การดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานที่ตนได้รับอนุญาตนำเข้า และขัดกับแผนบริหารแรงงานต่างชาติที่ยื่นต่อกระทรวงแรงงาน จะถูกลงโทษทันทีโดยไม่ให้มีช่วงปรับปรุง โทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ห้ามยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 2 ปี

ก่อนหน้านี้มีการเปิดโปงบริษัทรับส่ง พาแรงงานต่างชาติที่พ้นจากการกักตัว 14 วัน ไปพักรวมกันกลุ่มใหญ่ในหอพักที่สกปรกและไม่ได้มาตรฐาน เพื่อรอตรวจโรคที่โรงพยาบาลในวันถัดไป ก่อนจะพาไปรายงานตัวที่โรงงาน ทำให้เกิดความกังวลว่า หอพักเหล่านี้ อาจกลายเป็นช่องโหว่ของมาตรการป้องกันโรค กระทรวงแรงงานจึงแก้ไขและประกาศระเบียบว่าด้วยการอนุญาตและบริหารแรงงานต่างชาติอย่างเป็นทางการ โดยให้มีผลในวันที่ 8 ม.ค. 2021 เป็นต้นไป

ตามกฎระเบียบเดิม นายจ้างที่ไม่ได้ให้การดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติตามแผนการบริหารแรงงานต่างชาติที่ยื่นต่อกระทรวงแรงงาน กองแรงงานท้องที่จะทำหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงภายในเวลากำหนด หากเลยกำหนดแล้วยังไม่ปรับปรุงแก้ไข จึงจะทำการลงโทษ แต่คำนึงถึงการฝ่าฝืนกฎระเบียบบางข้อ อาจนำไปสู่การคุกคามความปลอดภัย ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ จึงมีการแก้ไขกฎระเบียบใหม่ มีเพียงความบกพร่องสถานเบาบางรายการเท่านั้น ที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงภายในเวลากำหนด มิเช่นนั้น จะถูกลงโทษทันที จะไม่แจ้งเตือนอีกต่อไป

กรณีที่เข้าข่ายข้อบกพร่องในสถานหนักหรือลักษณะร้ายแรง ได้แก่ การปล่อยให้บริษัทรับส่งพาแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ หรือรอการเดินทางกลับประเทศไปพักค้างคืนที่โกดังหรือหอพักที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ ระเบียบฉบับใหม่นี้ ยังระบุชัดเจนว่า นายจ้างมอบหมายให้บริษัทจัดหางานไปรับหรือส่ง และดูแลความเป็นอยู่ ซึ่งรวมอาหารและที่พักของแรงงานต่างชาติ และบริษัทจัดหางานมอบให้บุคคลที่ 3 หรือบริษัทรับส่งรับช่วงดูแลต่อ นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืน ถือว่านายจ้างมีความผิดร้ายแรง จะถูกลงโทษทันที ยกเว้นกรณีที่กองแรงงานท้องที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ใช่เป็นความบกพร่องที่เกิดจากเจตนากระทำผิด จะได้รับการลดหย่อนโทษตามแต่การพิจารณาของกองแรงงานท้องที่

ส่วนบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างถูกลงโทษและแรงงานต่างชาติได้รับความเสียหายในสิทธิประโยชน์ บริษัทจัดหางานรายนั้นๆ จะถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตรา 40 และ 67 ต้องระวางโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวัน และส่งผลต่อการประเมินคุณภาพในการให้บริการครั้งต่อไปด้วย

เรื่องที่ได้รับความนิยม