Tuesday, January 19, 2021

สหภาพแรงงานฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ หวั่นสภาพการจ้างเปลี่ยนหลังเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายมนัส โกศล พรัอมด้วยนายธีระวิทย์ วงศ์เพชร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจากนายบรรจง บุญชื่น ประธานสหภาพแรงงานฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ประเทศไทย และคณะ เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณี บริษัท ฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย)จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการโอนหุ้นให้กับบริษัท มีเดียกรุ๊ป จำกัด ทำให้ลูกจ้างมีความกังวลใจว่า ผู้ถือหุ้นรายใหม่ จะรักษาสภาพการจ้างของลูกจ้างหลังการโอนหุ้นหรือไม่อย่างไร ซึ่งลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจะขอใช้สิทธิตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม โดยขอใช้สิทธิลาออกก่อนเกษียณอายุที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงฯ แต่หากบริษัทฯ ให้คำรับรองการรักษาสภาพการจ้างตามข้อตกลง ลูกจ้างก็ประสงค์ทำงานต่อไป ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะได้นัดหมายบริษัทฮิตาชิฯ บริษัทมีเดีย กรุ๊ป จำกัด และ สหภาพแรงงาน ร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

เรื่องที่ได้รับความนิยม