วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ศัพท์เกี่ยวกับแรงงาน: Average Days Charged

 


Average Days Charged แปลว่า ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย

การคำนวณหาวันทำงานที่สูญเสียโดยเฉลี่ยเนื่องจากการประสบอันตรายคำนวณได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสียทั้งหมด / จำนวนการประสบอันตรายทั้งหมด

หรือ

= อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย / อัตราความถี่ของการประสบอันตราย


เรื่องที่ได้รับความนิยม