Saturday, May 1, 2021

'ชัยเพชร แซ่พ่าน' แรงงานไทยคนแรกคว้ารางวัลแรงงานดีเด่นระดับประเทศที่ไต้หวัน

1 พ.ค. เป็นวันแรงงานแห่งชาติของไต้หวันและเป็นวันแรงงานสากล และก่อนถึงวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานวันนี้ กระทรวงแรงงานไต้หวันจะจัดประกวดแรงงานดีเด่นระดับประเทศเป็นประจำทุกปี โดยให้กองแรงงานท้องถิ่น สหภาพแรงงาน องค์กรตัวแทนของนายจ้างและองค์กร NGO เป็นผู้คัดเลือกเบื้องต้นและส่งเข้าประกวด เมื่อกระทรวงแรงงานได้รับรายชื่อและข้อมูลของผู้เข้าประกวดแล้ว จะส่งให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนกระทรวงแรงงานและนักวิชาการเป็นผู้ประเมินและคัดเลือกแรงงานดีเด่นต่อไป และที่ผ่านมา แรงงานดีเด่นระดับประเทศ จะเป็นแรงงานท้องถิ่นจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการและธุรกิจต่างๆ จำนวน 51 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับวันและเดือนของวันแรงงานแห่งชาติ แต่ปีนี้ค่อนข้างพิเศษ มีการเพิ่มโควตาแรงงานต่างชาติเป็นครั้งแรกจำนวน 5 คน เป็นแรงงานต่างชาติจากภาคการผลิต 3 คน และภาคสวัสดิการสังคม 2 คน รวมเป็น 56 คน

ผลการตัดสินในปี 2021 นี้ในจำนวนแรงงานต่างชาติ 5 คนที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นระดับประเทศเป็นครั้งแรก ภาคการผลิตมีแรงงานไทย เวียดนามและฟิลปปินส์ ชาติละ 1 คน ส่วนภาคสวัสดิการสังคม เป็นผู้อนุบาลเวียดนามและอินโดนีเซียชาติละ 1 คน

สำหรับแรงงานไทยที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นเป็นรายแรกได้แก่ นายชัยเพชร แซ่พ่าน จากจังหวัดเชียงราย ตำแหน่งช่องประกอบโลหะ และทำหน้าที่เป็นล่ามของบ. ฟอร์โมซา เฮฟวี่ อินดัสทรี่ส์ ที่นิคมอุตสาหกรรมม่ายเหลี่ยว เมืองหยุนหลิน

คณะกรรมการตัดสินที่ให้คะแนนกล่าวแนะนำแรงงานดีเด่นสัญชาติไทยรายนี้ว่า เดินทางมาทำงานในไต้หวันกว่า 7 ปี เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มักจะช่วยแปลและสื่อสารระหว่างนายจ้างและเพื่อนแรงงานไทยคนอื่นๆ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมาก รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้และมีจิตบริการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เข้าเว็บค้นหาข้อมูลและแปลมาตรการป้องกันโรคเป็นภาษาไทย ให้เพื่อนร่วมงานได้รับรู้และปฏิบัติตาม และยังช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรค ทั้งในหอพักและที่ทำงาน ยามปกติยังช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งช่วยพาเพื่อนร่วมงานที่มีอาการไม่สบายไปรับการรักษายังสถานพยาบาล ถือได้ว่าเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างนายจ้างและแรงงานไทยที่ดีที่สุด

โดยพิธีมอบโล่เกียรติคุณแรงงานดีเด่นระดับประเทศปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 เม.ย. 2021 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่น จะได้รับประกาศนียบัตร โล่เกียรติคุณ และได้รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญ หลังเสร็จพิธี จะได้เข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในวันที่ 30 เมษายนนี้ด้วย


ที่มา: Radio Taiwan International, 30/4/2021

เรื่องที่ได้รับความนิยม